Informatie voor zieke werknemer - rechten en plichten

 

Update: 15 februari 2016

 

Rechten zieke werknemer

Image Here goes the image description...

1. Wet Verbetering Poortwachter en Plan van Aanpak

De zieke werknemer heeft volgens WvP, Wet Verbetering Poortwachter, om zelf het initiatief te nemen voor een PvA, Plan van Aanpak. WvP schrijft voor dat werknemer en werktgever CONSENSUS moeten hebben over een plan van aanpak.

Het is dus NIET zo:
- dat de werkgever een plan van aanpak mag voorschrijven
- dat de werkgever mag zeggen 'Ik koop extern herstel in, ik betaal dus ik betaal'

Hieronder volgt een format voor een plan van aanpak dat een werknemer kan invullen:

  • blanco format in word - downloaden, zodat u het zelf kunt invullen en indienen bij bedrijfsarts, werkgever en UWV (klik hier word)
  • hetzelfde format maar dat ingevuld door fictieve zieke werknemer 'Coenen' (klik hier word)

2. Vrije artsenkeuze voor werknemer, of keuze non-arts - bv. A en O psycholoog bij psychische klachten

Verder heeft een zieke werknemer recht op het zien van een bedrijfsarts - maar: bedrijfsartsen worden betaald door de werkgever, de zieke werknemer heeft 'vrije artsenkeuze' (een basisrecht in ons land) en mag dus elke arts uitkiezen die hij wil.

Zeker bij psychische problematiek valt het te overwegen een DIAGNOSE en behandelplan te laten opstellen door een Arbeids- en Organisatiepsycholoog.

Een arbeidsdeskundige inschakelen mag ook.

Het belangrijkste is:
- dat de ingeschakelde persoon ter zake kundig is
- de diagnoserichtlijnen inclusief tests die genoemd worden in de richtlijn van uw ziekte:
dus of de 'Lesa-NHG richtlijnen' -
https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas
of de richtlijnen van het NCVB, Nederlands Centrum Voor Beroepsziekten:
http://beroepsziekten.nl en klik door op uw beroepsziekte

Als het aannemelijk is dat de ziekte werd veroorzaakt door de arbeid, is de werkgever aansprakelijk (art. 7:658 BW) en uitspraak Centrale Raad van Beroep 18 november 2009 (CRVB:2009:BK3713).

Om onnodig leed, en onnodige juridische kosten achteraf te voorkomen, is het het beste de arbeidsgerelateerdheid in een zo vroeg mogelijk stadium vast te leggen. Voor stress en burnout kan dit gemakkelijk met behulp van de BBTI, klik hier voor een word versie van de BBTI.

3. Recht om niets op te volgen van wat de bedrijfsarts zegt

De bedrijfsarts heeft als enige wettelijke taak: werkgever adviseren, art. 14.1 arbowet. De bedrijfsarts is NIET uw geneesheer, u gaat GEEN 'behandelovereenkomst' (WGBO) met hem aan als u dat niet wilt, u hoeft ook geen enkele aanwijzing van de bedrijfarts op te volgen. U moet slechts de wel/niet werk aanwijzingen van de werkgever opvolgen.

Laat u dus niets vertellen of wijs maken door een bedrijfsarts - informeer deze wel eerlijk over uw toestand zodat hij de werkgever correct kan informeren.

 

4. Bij beroepsziekten en arbeidsgerelateerdheid moet een werkgever betalen


In de praktijk zijn er helaas werkgevers die proberen, al dan niet tezamen met een niet-integere bedrijfsarts, zoveel mogelijk ziekte en arbeidsgerelateerdheid te ontkennen.

Schakel een deskundige van uw keuze in, als zieke werknemer, en maak zeker dat de dignoserichtlijnen inclusief tests en bij stress, burnout de BBTI worden afgenomen.

Toon deze resultaten rechtstreeks aan het UWV, en geef een kopie af aan uw locale UWV kantoor zodat men daar alvast een dossier kan vormen.

Het probleem voor zieke medewerkers is dat op moment van ziek worden, alleen 'Wet Verbetering Poortwachter' en richtlijnen inclusief tests houvast geven.

Het is de werkgever die beslist of u in staat bent om te werken of niet. Indien u het niet eens met met een 'arbeidsaanwijzing' resteert u alleen het deskundigenoordeel UWV.

De aansprakelijkheid werkgever wordt SLECHTS ACHTERAF vastgesteld. Zodoende komt het vaak voor dat werknemers twee jaar (onnodig) moeten lijden, totdat een UWV keuring komt, het dienstverband wordt opgeheven en UWV en belastingdienst achteraf nagaan of werkgever:

- UWV loonsancties moet krijgen
- Bezava premieverhogingen moet krijgen, die kunnen oplopen van 2 tot 8 ton per 'ziek uit dienst geval'.

(zie http://bezava.com)

Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% (loonderving) volgt gewoon WW, bij 35-80% loonderving volgt 'WGA' (een uitkering die maximaal even lang duurt als WW), bij 80-100% volgt 80-100% WGA, of bij duurzamen arbeidsongeschikhtheid 'IVA', levenslang.

Er zijn thans nauwelijks sancties mogelijk ten aanzien van een 'niet functionerende bedrijfsarts'. Kies daarom een 'diagnosticus' en 'behandelaar' waarvan u als zieke werknemer op uw klompen aanvoelt dat 'hij het beste met u voorheeft' en 'die de richtlijnen toepast' en 'die de kosten herstel bij de werkgever wil neerleggen' (en niet via een verkeerde diagnose bij uw eigen ziektekostenverzekeraar wil neerleggen).

De werkgever is verplicht, bij arbeidsgerelateerdheid, extern herstel te betalen op grond van art. 7:658 BW en uitspraak CRvB 18 november 2009, CRvB 2009:BK3713.

Voorkom advocaten en onnodige jaren leed, en leg de wel/niet arbeidsgerelateerd zo vroeg mogelijk vast, bijvoorbeeld in diagnosestadium. Bij stress en psychische klachten bewijst de BBTI (2 pagina's word, in te vullen), uitstekende diensten. Download hier de in te vullen BBTI.5. Recht op arbeidsgeneeskundig onderzoek na 1 jaar ziekteHet is voor alle partijen verstandig na 1 jaar ziekte een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten, gewoonlijk op kosten werkgever. Let er wel op dat een 'arbeidsgeneeskundig onderzoeksbureau' gewoonlijk veel verstand heeft van belastbaarheid, volgens FML (Functionele Mogelijkheden Lijst), maar niet van herstel mogelijkheden. Hier voor moet u als zieke werknemer zelf op zoek gaat op het internet, de richtlijnen raadplegen, en/of zelf op zoek gaan naar een deskundige, en de rekening bij de werkgever neerleggen.

 

Plichten zieke werknemer

De plichten van een zieke werknemer kunnen kort worden samengevat:

 

  • u moet toestemming geven aan een gesprek met een bedrijfsarts, zodat de bedrijfsarts uw werkgever kan adviseren. De werkgever adviseren, conform art. 14.1 van de arbowet, is de enige wettelijke plicht van de arboarts
  • u moet 'arbeidsaanwijzingen' van de werkgever volgen; indien u het daar niet mee eens bent, moet u er met een UWV arbeidsdeskundigen oordeel tegen in gaan
  • u kunt niet achterover leunen: u bent verplicht zelf actief een plan van aanpak op te stellen, en daarover consensus te bereiken met uw werkgever. Ziehier voor een blanco format in word (klik word), plan van aanpak, en hier voor een in word ingevuld voorbeeld van 'werknemer Coenen' (klik word)
  • u moet toestemming geven aan een arbeidsdeskundig onderzoek, zeker na 1 jaar ziekte. U hoeft NIET toestemming te geven een aan algeheel assessment, of breed psychisch-lichamelijk onderzoek.

Image

 

 

Image